Bewindvoering

Het onder bewind stellen van goederen (dat zijn zaken en gelden) is bedoeld voor personen die door hun lichamelijke en/of geestelijke situatie niet (meer) in staat zijn om hun financiële belangen (volledig) zelfstandig te behartigen. Dit kan ook tijdelijk zijn.

De persoon waarvoor het beschermingsbewind wordt aangevraagd noemt men de rechthebbende.

De bewindvoerder voert het beheer over de (toekomstige) goederen van de rechthebbende en houdt de administratie bij. Daarnaast beschermt onderbewindstelling de rechthebbende voor het nemen van verkeerde beslissingen en om misbruik van zijn/haar situatie door derden tegen te gaan.

Bij beschermingsbewind wordt ook vastgesteld of de rechthebbende nog wilsbekwaam is. Indien de rechthebbende nog wel wilsbekwaam is, dan kan de rechthebbende samen met de bewindvoerder beschikken over zijn of haar goederen. Indien hij/zij niet meer wilsbekwaam wordt geacht, dan kan de bewindvoerder beschikkingshandelingen verrichten met machtiging van de Kantonrechter.

Uit de toenemende verzoeken, die ons bereiken om als beschermingsbewindvoerder te willen optreden, blijkt dat steeds meer mensen een dergelijke bescherming nodig hebben. Daarnaast nemen ziekten als gevolg van ouderdom (zoals dementie) toe, waardoor een aanvraag tot beschermingsbewind vaker noodzakelijk is.

Mentor

Indien iemand zijn niet vermogensrechtelijke zaken niet meer kan behartigen, dan kan daarvoor een mentor worden benoemd.

Niet vermogensrechtelijke zaken gaan over persoonlijke zaken. Voorbeelden hiervoor zijn:

  • Beslissingen nemen waar iemand gaat wonen of verblijven;
  • Besprekingen door artsen over een medische diagnose;
  • Besprekingen door artsen over welke medische behandeling iemand krijgt;
  • Het door de zorgverleners bespreken van een zorg-leefplan;
  • Enzovoorts.

De persoon waarvoor een mentor wordt aangesteld noemen we de betrokkene. Of een betrokkene nog wilsbekwaam is om zijn/haar eigen persoonlijke belangen te kunnen behartigen wordt door een arts vastgesteld. De mening van de betrokkene wordt, zo lang als dit mogelijk is betrokken bij het nemen van een beslissing.

Een mentor verleent zelf geen zorg, maar is de eerste contactpersoon voor de zorgverleners en artsen. Daarnaast onderhoudt de mentor contact met de betrokkene. De betrokkene kan de mentor ook om advies vragen bij het nemen van beslissingen op het persoonlijke vlak.

Aanvraag

Een verzoek tot beschermingsbewind of mentorschap dient bij de Kantonrechter via de Rechtbank te worden aangevraagd. Wij kunnen deze aanvraag voor u verzorgen.

Een mentor wordt meestal uit de familieleden gekozen, terwijl een bewindvoerder
vaak een neutraal (onafhankelijk) persoon is in verband met een objectieve
belangenbehartiging van de financiën en administratie.

Familielid / bekende

Het is mogelijk dat u ons benadert voor een familielid of bekende. Wij inventariseren dan de situatie met u en maken vervolgens een afspraak over de vervolgstappen.

Verantwoording

De bewindvoerder en mentor moeten jaarlijks verantwoording afleggen aan de persoon waarvoor de onderbewindstelling of het mentorschap geldt. De Rechtbank ontvangt hier jaarlijks een (financieel) rapport van. Dit kan alleen als hij/zij nog wilsbekwaam hiervoor is.

Indien hij/zij niet meer wilsbekwaam is dan wordt het (financiele) rapport ter goedkeuring bij de Kantonrechter ingediend.

Meijer Zorgbeheer wordt daarnaast als beschermingsbewindvoerder, curator en mentor jaarlijks getoetst door het Landelijk Kwaliteits Bureau CBM van de Rechtbank. Hierbij wordt getoetst of Meijer Zorgbeheer nog steeds voldoet aan het wettelijk besluit ‘Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren’. Hieraan ligt een audit van een registeraccountant ten grondslag.

Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (Horus)

Meijer Zorgebeheer Bewind B.V. is erkend lid van Horus, de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders.

Het lidmaatschap wordt verkregen door het doorlopen van een toelatingsaudit uitgevoerd door een door Horus aangestelde registeraccountant. Je moet hierbij voldoen aan de kwaliteitseisen volgens de Kwaliteitsverordening van Horus. Deze is iets uitgebreider dan het ‘Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren’. Vervolgens wordt er jaarlijks een audit uitgevoerd om lid te kunnen blijven.

Horus is met de oprichting in 2003 de grootste en oudste branchevereniging voor professionele bewindvoerders, mentoren, curatoren en inkomensbeheerders. Horus zet zich in voor professionalisering van de beroepsgroep, kennisdeling en vertegenwoordig van de stem van de leden in landelijke en lokale politiek. Dit doen zij zodat de leden de juiste zorg- en dienstverlening kunnen blijven leveren aan de cliënten, nu en in de toekomst.

Horus

Meer weten ?

Neemt u dan gerust contact met ons op!

Telefoon: 0598 - 62 14 34
E-mail: info@meijerzorgbeheer.nl

Langeleegte 5
9641 GN Veendam

 

Bereikbaarheid per telefoon:
Maandag t/m donderdag tussen 9.00 uur en 13.00 uur